Disclaimer

 

Deze website is van Start People B.V. en de daaraan gelieerde ondernemingen die handelen onder de naam ASA (gezamenlijk ‘ASA’). ASA is gevestigd en kantoorhoudende te 1314 CK Almere aan de P.J. Oudweg 61 (Postbus 1, 1300 AA Almere). Door het gebruiken van deze website wordt u geacht van de volgende gebruikersvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

 

Deze website is met zorg samengesteld. ASA garandeert niet dat de inhoud van deze website juist, actief en volledig is, dat de website ononderbroken werkt en/of vrij zal zijn van fouten. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. ASA kan de inhoud van deze website bovendien op elk moment aanpassen en/of de website al dan niet tijdelijk buiten gebruik stellen en/of beëindigen, zonder daarover mededeling te doen.

 

ASA verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze gebruiksvoorwaarden een persoonlijk recht om deze website en de daarop beschikbaar gestelde gegevens en bestanden te bekijken, indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via ASA in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van ASA en/of (potentiële) werkgevers.

 

De website van ASA bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet expliciet door ASA een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de website van ASA en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de website van ASA in te loggen.

Het is u niet toegestaan om de website van ASA of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASA is het niet toegestaan om:

 

(i) de website van ASA of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen; en/of

(ii) de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen (handels)merk- en auteursrechten, octrooien en databankrechten, op alle afbeeldingen en logo’s, teksten, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van ASA. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ASA en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op deze website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

 

Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden ASA heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is dan ook niet verantwoordelijk voor deze websites inclusief de daarin opgenomen informatie. ASA staat niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Evenmin kan zij aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites. Indien derden op hun website verwijzingen en/of links naar de website van ASA opnemen, betekent dat geenszins dat ASA instemt met de inhoud van deze websites.

 

ASA is niet aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van deze website en/of de inhoud daarvan.

 

ASA is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoorts indien deze, ondanks de door ASA genomen voorzorgsmaatregelen, op de website, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of de in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

 

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de website van ASA, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult ASA terzake vrijwaren.

 

Op verwerking van de aan ASA verstrekte (persoons)gegevens is ons privacystatement van toepassing. U kunt dit statement inzien door hier te klikken.

 

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement Midden-Nederland.