Equal Pay

Start People valt als lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) onderde cao vooruitzendkrachten die door de ABU is afgesloten met de vakbonden. Op grond van deze cao heeft de flexmedewerker recht op dezelfde beloning als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Dit heet de ‘inlenersbeloning’ en wordt ook wel ‘equal pay’ genoemd.

 

 

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning bestaat uit zes componenten. Dit betekent dat niet de hele cao of arbeidsvoorwaardenregeling van de inlener ook voor de flexmedewerker geldt. Zo heeft de flexmedewerker geen recht op de verlofdagen, winstuitkering, winstdeling of eindejaarsuitkering zoals de werknemer in dienst van de inlener die ontvangt. 
Als bij de inlener een cao van toepassing is, zijn de zes componenten van de inlenersbeloning hieruit veelal te herleiden. Als er geen cao geldt, moet worden gekeken naar de arbeidsvoorwaarden zoals die bij de inlener gelden. Het kan ook zijn dat de inlener een eigen, betere arbeidsvoorwaardenregeling kent bovenop de cao. In dat geval is die arbeidsvoorwaardenregeling het uitgangspunt voor de inlenersbeloning.

Uit welke zes componenten bestaat de inlenersbeloning?

1. Het geldende periodeloon in de schaal

Het loon van de flexmedewerker wordt vastgesteld door te kijken wat de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener verdient en hoe deze werknemer is ingeschaald.

2. ADV in tijd of in geld

Wanneer voor de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener een arbeidsduurverkortingregeling (ADV) geldt, dan heeft de flexmedewerker daar ook recht op. De van toepassing zijnde ADV kan worden gecompenseerd in tijd of in geld. Start People kiest bij voorkeur voor compensatie in geld bij het toepassen van de ADV.

3. Toeslagen

De flexmedewerker heeft recht op dezelfde toeslagen als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Het gaat hier om toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en om ploegentoeslagen.

4. Initiële loonsverhogingen

Wanneer de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener een initiële loonsverhoging krijgt, dan heeft de flexmedewerker daar ook recht op. Dit betreft loonsverhogingen die bijvoorbeeld worden toegekend om prijsstijgingen en indexaties te compenseren. De hoogte van de initiële loonsverhogingen en het tijdstip waarop deze worden uitgekeerd, worden door de opdrachtgever bepaald en zijn hetzelfde als voor de werknemer in dienst van de inlener.

5. Kostenvergoedingen

Voor kostenvergoedingen geldt dat de flexmedewerker recht heeft op dezelfde vergoedingen als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener, dit voor zover de uitzendorganisatie deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen. Het gaat hier om reiskosten, pensionkosten en andere kosten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie.

6. Periodieken

De flexmedewerker komt in aanmerking voor dezelfde periodieken als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Hoogte en tijdstip van deze salarisaanpassing worden door de inlener bepaald. Ze zijn hetzelfde als voor de werknemer die werkzaam is in dienst van de inlener.

Uitzonderingen op toepassen inlenersbeloning

  • Vier specifieke groepen flexmedewerkers worden van de toepassing van de inlenersbeloning uitgezonderd. Zij worden beloond volgens de (aangepaste) ABUbeloningsregels uit de cao voor uitzendkrachten. Tot de uitzonderingsgroepen behoren:
  • Flexmedewerkers waarvoor de uitzendorganisatie een opstapfunctie heeft, zoals WW- en WIAgerechtigden, schoolverlaters, herintreders en vakantiemedewerkers.
  • Flexmedewerkers waarvoor de uitzendorganisatie een transitiefunctie heeft. Dit houdt in dat de flexmedewerker van werk naar werk wordt geholpen (de voormalige werkgever schakelt de uitzendorganisatie bijvoorbeeld in om ander werk te zoeken voor zijn werknemer die door een reorganisatie zijn baan kwijtraakt).
  • Flexmedewerkers die niet kunnen worden ingedeeld in het loongebouw van de inlener omdat de inlener bijvoorbeeld de functie van de flexmedewerker niet binnen zijn eigen onderneming kent.
  • Flexmedewerkers die in fase C voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij de uitzendorganisatie.
Inlener verantwoordelijk voor informatievoorziening
De juiste toepassing van de inlenersbeloning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de uitzendorganisatie en de inlener. De inlener moet de juiste informatie aan de uitzendorganisatie verstrekken zodat de uitzendorganisatie de (hoogte van de) inlenersbeloning kan vaststellen. Wanneer de inlener de uitzendorganisatie niet de juiste of volledige informatie verstrekt, komen de gevolgen daarvan voor zijn rekening.

Wij helpen u graag verder

Uw contactpersoon van Start People zal samen met u de gevolgen in kaart brengen van de invoering van de inlenersbeloning vanaf de eerste dag van plaatsing van de flexmedewerker. Ook kijken wij graag met u hoe wij een en ander succesvol kunnen laten verlopen binnen uw organisatie.Wij kunnen ons voorstellen dat de beloningsveranderingen vragen oproepen. Die beantwoorden we uiteraard graag. U kunt altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 0800 -12 01 of via een e-mail aan info@asatalent.nl. Wij helpen u graag verder!